Natječaj

Na temelju članka 26. Statuta Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Split, v.d. ravnatelj Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Split raspisuje

NATJEČAJ

za popunjavanje radnih mjesta:

Glazbeni producent/ica – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Opis poslova i zadaća: Glazbeni/a producent/ica radi na realizaciji dogovorenih glazbenih programa u smislu njihove operacionalizacije na pozornici sa svim pripadajućim organizacijskim i programskim aspektima, prijavljuje programe na relevantne natječaje, prati provedbu natječaja i priprema izvještaje, kontaktira s umjetnicima i osigurava sve potrebne uvjete za realizaciju događanja. Za provedbu programa prema naputku ravnatelja surađuje sa ostalim djelatnicima Ustanove.

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij s područja društvenih i humanističkih znanosti ili umjetničkih područja, najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima organizacije i vođenja glazbenih i kulturnih događanja, prepoznati rezultati djelovanja u lokalnoj zajednici, sposobnost vođenja projekata, timski rad, poznavanje osnovnih računalnih programa, aktivno znanje engleskog jezika, B razina.

 

Suradnik/ca za marketing i prodaju – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Opis poslova i zadaća: Suradnik/ca za marketing i prodaju radi na promociji glazbenih i drugih programa putem svih komunikacijskih kanala, brine se o svakodnevnom i pravovremenom komuniciranju prema javnosti, koordinira sve aspekte promidžbe; letci, plakati, brošure, Internet stranica, komunikacijski kanali itd., vodi djelatnosti realizacije prodaje ulaznica i najmova prostora Ustanove te promovira djelatnosti ustanove. U suradnji sa glazbenim producentom radi na promociji pojedinačnih događaja.

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij s područja društvenih i humanističkih znanosti ili umjetničkih područja, najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima marketinga (osobito u kulturi). Iskustvo u aktivnostima promocije i prodaje kulturnih sadržaja, timski rad, poznavanje osnovnih računalnih programa, aktivno znanje engleskog jezika, B razina.

 

Viši/a suradnik/ca za scensku tehniku – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Opis poslova i zadaća: Viši/a suradnik/ica za scensku tehniku brine se o svim aspektima adekvatnog i svrhovitog funkcioniranja prostora: održavanje, grijanje, hlađenje, tehnička zaštita itd., a posebno o funkcioniranju tehničkog aspekta pozornice; zvuk i rasvjeta. Brine se o svim tehničkim aspektima programske realizacije i pripreme glazbenih sadržaja. Realizira on line prijenose te surađuje sa Ravnateljem i ostalim djelatnicima oko realizacije glazbenih i drugih programa na samoj pozornici.

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij s područja tehničkih znanosti ili umjetničkih područja, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim tehničkim poslovima a osobito poslovima koji uključuju zvuk i svjetlo, samostalnost u radu, timski rad, poznavanje osnovnih računalnih programa, aktivno znanje engleskog jezika, B razina.

 

Organizator/ica-suradnik/ca scenske tehnike – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Opis poslova i zadaća: Organizator/ica- suradnik/ica scenske tehnike brine se o svim aspektima adekvatnog i svrhovitog funkcioniranja prostora: održavanje, grijanje, hlađenje, tehnička zaštita itd. Pomaže Višem suradniku za scensku tehniku oko funkcioniranja tehničkog aspekta pozornice; zvuk i rasvjeta. Priprema sve aspekte programske realizacije i pripreme glazbenih i ostalih programa; pozornica, garderoba itd. Surađuje sa Glazbenim producentom oko realizacije glazbenih programa u smislu pravodobnog i usklađenog funkcioniranja koncertnih i drugih događanja.

Uvjeti: srednja stručna sprema tehničkog, gimnazijskog, strukovnog ili umjetničkog usmjerenja, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim organizacijsko provedbenim i tehničkim poslovima, a osobito poslovima koji uključuju pripremu tehničkih i ostalih uvjeta za održavanje glazbenih i drugih složenih događanja, timski rad, poznavanje osnovnih računalnih programa, aktivno znanje engleskog jezika, B razina.

 


Uz prijavu treba priložiti: životopis (europass), presliku osobne iskaznice, presliku dokaza o stručnoj spremi, dokaz o ukupnom radnom stažu (e- potvrda HZMO-a), dokaze o iskustvu rada na traženim područjima djelovanja i ostalu relevantnu dokumentaciju koju kandidat/kinja smatra važnom za utvrđivanje svih okolnosti vezanih za stručnost, znanje i vještine koje posjeduje.

U prijavi na Natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, e-adresa), koji će se sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 97/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine broj“ 42/18) obraditi isključivo za potrebe provedbe Natječaja. Osobni podaci dostupni iz gore navedenih priloga također će se obraditi isključivo za potrebe provedbe Natječaja te sukladno predmetnoj Općoj uredbi o zaštiti podataka i predmetnom Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka. Osobni podaci kandidata koji neće biti primljeni će se, sukladno Pravilniku o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva („Narodne novine“ broj: 90/02) izlučiti i uništiti za 5 godina ili ranije na temelju pisanog zahtjeva vlasnika osobnih podataka sukladno „pravu na zaborav“.

Na Natječaj se mogu ravnopravno prijaviti kandidati oba spola. Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (,,Narodne novine”, broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan/na je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 ;

Kandidati koji su priložili potpune i pravovremene prijave će biti pozvani na pismeno testiranje i/ili razgovor. Ukoliko se kandidat/kinja ne pojavi na testiranju ili razgovoru, smatra se da je povukao/la prijavu.

Kandidati dostavljaju neovjerene preslike, a prije donošenja odluke o odabiru kandidata/kinje, odnosno sklapanja ugovora o radu, poslodavac će od izabranog kandidata/kinje tražiti dostavu ovjerenih preslika.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u dnevnim novinama s naznakom;
Hrvatski dom Split
„Natječaj za radno mjesto xy – ne otvaraj“
Tončićeva 1
21000 Split

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru, putem maila ili putem komunikacijskih kanala Hrvatskog doma Split, dok će kandidati koji su se pozvali na pravo prednosti biti obaviješteni i sukladno odredbama zakona.

 

Hrvatski dom Split
Marin Kaporelo v.d. ravnatelj


20/01/2021

Na temelju članka 26. Statuta Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Split, v.d. ravnatelj Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Split objavljuje

Nadopunu Natječaja 

za popunjavanje radnih mjesta Natječaja objavljenog u Slobodnoj Dalmaciji dana 13. siječnja 2021. (32 stranica – Oglasi) za radna mjesta; Glazbeni producent/ica – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, Suradnik/ca za marketing i prodaju – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, Viši/a suradnik/ca za scensku tehniku – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme i Organizator/ica-suradnik/ca scenske tehnike- 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Obavještavaju se svi zainteresirani kandidati da se sukladno Pravilniku o sistematizaciji poslova i zadaća Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Split, za radna mjesta na kojem je predviđena stručna sprema: VSS/300 ECTS bodova, može se zaposliti i osoba koja je završila trogodišnji preddiplomski stručni studij (po prethodnoj klasifikaciji VŠS tj. 180 ECTS bodova) a posjeduje najmanje 10  godina radnog iskustva na traženim područjima u struci te u dosadašnjem radu ima iznimne i prepoznate te mjerljive rezultate rada. 

Za sva navedena radna mjesta sklapa se ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz probni rad do 6 mjeseci.

Predmetni rok iz osnovnog teksta Natječaja u smislu dostavljenih informacija produžuje se za dodatnih 8 dana od dana objave teksta Nadopune natječaja u dnevnom tisku.

Hrvatski dom Split
Marin Kaporelo v.d. ravnatelj