Natječaj za popunjavanje radnog mjesta: Poslovni tajnik/ca (jedan izvršitelj)

Poštovani kandidati,

Obavještavamo vas da se prema Zaključku o zabrani zasnivanja radnih odnosa, gradonačelnika gosp. Ivice Puljka od 8. lipnja 2021. KLASA: 363-02/21-01/33 URBROJ: 2181/01-09/3-21 poništava natječaj za radno mjesto Poslovni tajnik/ca (jedan izvršitelj) od 01. lipnja 2021.

Marin Kaporelo – v. d. ravnatelja

 

Na temelju članka 26. Statuta Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Split, v.d. ravnatelj Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Split raspisuje

N A T J E Č A J

za popunjavanje radnog mjesta: Poslovni tajnik/ca (jedan izvršitelj)

Opis poslova i zadaća: izrađuje prijedloge općih akata, pruža stručnu i administrativnu pomoć ravnatelju u svakodnevnom radu, pod vodstvom ravnatelja obavlja poslove vezane uz statusne promjene Ustanove, priprema sve prijedloge ugovora, izrađuje pojedinačne akte iz radnih odnosa, izdaje potrebne potvrde radnicima  radi ostvarivanja određenih prava iz radnog odnosa, ustrojava i vodi kadrovsku evidenciju, surađuje s radničkim vijećem, stručnim vijećem, umjetničkim vijećem, sindikalnim organizacijama i povjerenicima, vodi sve zapisnike i priprema sve ostale relevantne pod-statutarne akte pod vodstvom ravnatelja,  provodi postupke javne nabave, konsolidira programska i financijska izvješća zajedno s ostalim stručnim djelatnicima, obavlja ostale administrativne i evidencijske poslove, poslove arhiviranja dokumentacije, zaprima račune i iste prosljeđuje na postupak plaćanja, prati proces plaćanja istih,  obavlja i ostale poslove potrebne za adekvatno funkcioniranje Javne ustanove po nalogu ravnatelja te za svoj rad odgovara ravnatelju.

Uvjeti: srednja stručna sprema ekonomskog, upravnog, birotehničkog ili gimnazijskog usmjerenja, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima vođenja ureda u smislu navedenom u opisu poslova, poznavanje osnovnih financijskih i knjigovodstvenih postupaka, timski rad, vozačka dozvola B kategorije, aktivno znanje engleskog jezika, B razina.

Ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz probni rad do 6 mjeseci

 Uz prijavu treba priložiti: životopis (europass), presliku osobne iskaznice, presliku dokaza o stručnoj spremi, dokaz o ukupnom radnom stažu (e- potvrda HZMO-a), dokaze o iskustvu rada na traženim područjima djelovanja i ostalu relevantnu dokumentaciju  koju kandidat/kinja smatra važnom za utvrđivanje svih okolnosti vezanih za stručnost, znanje i vještine koje posjeduje.

U prijavi na Natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, e-adresa), koji će se sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 97/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine broj“ 42/18) obraditi isključivo za potrebe provedbe Natječaja. Osobni podaci dostupni iz gore navedenih priloga također će se obraditi isključivo za potrebe provedbe Natječaja te sukladno predmetnoj Općoj uredbi o zaštiti podataka i predmetnom Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka. Osobni podaci kandidata koji neće biti primljeni će se, sukladno Pravilniku o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva („Narodne novine“ broj: 90/02) izlučiti i uništiti za 5 godina ili ranije na temelju pisanog zahtjeva vlasnika osobnih podataka sukladno „pravu na zaborav“.

Na Natječaj se mogu ravnopravno prijaviti kandidati oba spola. Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (,,Narodne novine”, broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan/na je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja :https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 ;

Kandidati koji su priložili potpune i pravovremene prijave će biti pozvani na pismeno testiranje i/ili razgovor. Ukoliko se kandidat/kinja ne pojavi na testiranju ili razgovoru, smatra se da je povukao/la prijavu.

Kandidati dostavljaju neovjerene preslike, a prije donošenja odluke o odabiru kandidata/kinje, odnosno sklapanja ugovora o radu, poslodavac će od izabranog kandidata/kinje tražiti dostavu ovjerenih preslika.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se putem pošte (preporučeno s povratnicom) ili osobno u uredu Hrvatskog doma Split ( Tončićeva 1, Split, IV Kat – koristiti lift)  u roku od 8 dana od dana objave natječaja na web stranici Hrvatskog doma Split www.hdsplit.hr s naznakom;

Hrvatski dom Split

„Natječaj za radno mjesto Poslovni tajnik/ca – ne otvaraj“

Tončićeva 1

21000 Split

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru, putem maila ili putem komunikacijskih kanala Hrvatskog doma Split, dok će kandidati koji su se pozvali na pravo prednosti biti obaviješteni i sukladno odredbama zakona.

U Splitu, 1. lipnja 2021.

Hrvatski dom Split

Marin Kaporelo v.d. ravnatelj