Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice

Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19) i članaka 3., 6. i 7. Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi („Narodne novine“ broj 96/01 i 98/19) Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za izbor ravnatelja Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Split raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice
Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Split

 

Za ravnatelja/icu Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Split može se kandidirati osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

  • ima završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij
  • ima najmanje pet godina rada na području vođenja i upravljanja glazbenim i kulturnim programima, manifestacijama i festivalima 
  • odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima,
  • iznimno, za ravnatelja/icu Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Split mogu se kandidirati osobe nemaju visoku stručnu spremu, ako su istaknuti i priznati stručnjaci na području kulture i imaju najmanje deset godina radnog staža.

Uz vlastoručno potpisanu Prijavu na Javni natječaj potrebno priložiti i sljedeće:

  • životopis s opisom dosadašnjeg rada, vlastoručno potpisan
  • dokaz o državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice ili domovnice),
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma u izvorniku ili ovjerenoj preslici),
  • dokaz o radnom stažu (ispis elektroničkog zapisa podataka HZMO-a ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a u izvorniku ili ovjerenoj preslici),
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata /kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne stariji od tri mjeseca), original
  • prijedlog četverogodišnjeg programa rada Ustanove.

Ravnatelj/ica se imenuje na mandat od četiri (4) godine i može biti ponovno imenovan/a.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti osobe oba spola.

Osobni podaci podnositelja/podnositeljice prijave dostupni iz prijave, kao i osobni podaci dostupni iz gore navedenih priloga uz prijavu na Javni natječaj, prikupljaju se i obrađuju isključivo za potrebe provedbe Javnog natječaja sukladno Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) („Službeni list Europske unije“ L119/1) i odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18)

Prijavom na natječaj kandidat/kandidatkinja izričito pristaje na prikupljanje i obradu osobnih podataka od strane Povjerenstva za provedbu Javnog natječaja za izbor ravnatelja Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Split i Grada Splita, a sve u svrhu odabira i imenovanja kandidata/kandidatkinje na mjesto ravnatelja/ice. 

Kandidat/kandidatkinja koji ostvaruje zakonom utvrđeno pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan/na je u prijavi na Javni natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje pod jednakim uvjetima. Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da ukoliko na kraju provedenog pisanog testiranja kandidata i provedenog intervjua s istima kandidati koji su po rang listi ostvarili najveći i isti broj bodova, prednost pri zapošljavanju imaju oni kandidati koji su se u svojoj prijavi pozvali na to pravo i isto dokazali s priloženim dokazima.

Kandidat/kandidatkinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17 i 98/19) uz prijavu na Javni natječaj dužan/na je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja RH: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Osoba koja se pozvala  na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na javni natječaj dužna je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o invaliditetu, s time da se pod tim dokazom smatraju javne isprave o invaliditetu na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. toga zakona.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave Javnog natječaja u Narodnim novinama.  

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj s potrebnom natječajnom dokumentacijom predaju se u zatvorenoj omotnici, osobno ili poštom preporučeno na adresi: Grad Split, Služba za društvene djelatnosti, Odsjek za kulturu, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za izbor ravnatelja/ice Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Split, Obala kneza Branimira 17, 21 000 Split, s naznakom „Natječaj za ravnatelja/icu – ne otvarati“.

O rezultatima izbora kandidati/kandidatkinje bit će obaviješteni pisanim putem najkasnije u roku od četrdeset pet (45) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Povjerenstvo za provedbu
javnog natječaja za izbor ravnatelja
Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Split

Mate Omazić, predsjednik Povjerenstva